Πληροφορίες Έργου

Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματίες του τομέα των επίπλων (διευθυντές και εργαζόμενους). Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συγκεντρωθούν σε μια εξατομικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη της μάθησης.

Τι είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,2 δισ €. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020).
Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Στοιχεία Προγράμματος

Τίτλος: FURNICERT – Πιστοποίηση γλώσσας στον τομέα των επίπλων.

Ημερομηνία έναρξης : 01-05-2022
Ημερομηνία λήξης: 01-08-2024
Συμμετέχουσες χώρες: 4
Κωδικός Προγράμματος: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050140
Επιχορήγηση ΕΕ: € 171.690
Ευκαιρίες

Ευκαιρίες

Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας), την εκπαίδευση ενηλίκων, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Το Furnicert χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει το επίπεδο των βασικών ικανοτήτων,

δεξιοτήτων και διδασκαλίας γλωσσών, όπως επίσης και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας της ΕΕ. Το FURNICERT θα συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας και θα βελτιώσει τις ευκαιρίες για μάθηση και κινητικότητα των εργαζομένων. Επιπλέον, η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός του προγράμματος ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος και σε όλα τα στάδια.

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας