Συνεργάτες

FURNICERT είναι η μορφή του συντονιστή Globalnet (Πολωνία), CETEM (Ισπανία), FURNITRUE (Πολωνία), UNICERT (Ελλάδα) και EUROSPEAK (Ιρλανδία).

Η Globalnet sp zoo είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ανήκει στο σύστημα μη τυπικής μάθησης στην Πολωνία και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει, εφαρμόζει προϊόντα και λογισμικό ηλεκτρονικής μάθησης και παρέχει λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες για τον επιχειρηματικό τομέα και την εκπαίδευση. Δεσμεύεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό υψηλής ποιότητας και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών νέων μέσων και παρέχει βασικά παραδοτέα προγράμματα, μαθήματα και μαθησιακά αντικειμένα για αγορές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

globalnet.com

Η Technical Research and Training Centre of Furniture and Wood of the Region of Murcia (CETEM) είναι μια ιδιωτική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τον δήμο Yecla, όπου συγκεντρώνεται το σημαντικότερο σύμπλεγμα αναφορικά με τον κλάδο του επίπλου στην Ισπανία. Η αποστολή του CETEM προσανατολίζεται στη βελτίωση, την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης και τη μεταφορά κάθε είδους καινοτομίας σε εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ συμβάλλει ενεργά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή τους μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης και κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κλάδου και της κοινωνίας.

cetem.es

Οι βασικές δραστηριότητες της Furnitrue sp. z o. ο. συνδέονται στενά με τη βιομηχανία επίπλων και τον κλάδο επίπλων. Η Ftrue ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη προϊόντων και ισχυρές δεξιότητες μηχανικής όπως επίσης και μαλακές δεξιότητες σχετικά με τις ιδέες σχεδίασης ή τη ροή εργασιών. Ανήκει στο σύστημα μη τυπικής μάθησης στην Πολωνία. Στο πεδίο ενδιαφέροντος της είναι επίσης η μετεκπαίδευση ή η επιπρόσθετη εκπαίδευση εργαζομένων στον κλάδο επίπλων. Η Ftrue πραγματοποιεί εργαστήρια και εκπαιδεύσεις για σπουδαστές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

furnitrue.pl

Η UNICERT Α.Ε. είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων, με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (Εθνική Αρχή που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού) για την πιστοποίηση προσώπων στην Πληροφορική και τη Χρήση Η/Υ. Η UNICERT Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και διαπιστευμένη με ISO/IEC 17024:2012 στην Πιστοποίηση Προσώπων (σε 136 σχήματα) από τον Ε.ΣΥ.Δ. (Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Η UNICERT Α.Ε. στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου με δέσμευσή της την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων.

unicert.gr

Η Eurospeak Ιρλανδίας είναι μια εκπαιδευτική τεχνολογική εταιρεία συμβούλων αφιερωμένη στην παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων. Στόχος της είναι η προώθηση εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω δράσεων που υποστηρίζουν ένα καινοτόμο και τεχνολογικά δημιουργικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη. Η αποστολή του Eurospeak Ιρλανδίας είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Eurospeak πραγματοποιεί με επιτυχία πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορους τομείς τόσο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών όσο και εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο κύριος στόχος τους είναι να δώσουν στους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων την καλύτερη ευκαιρία να βελτιώσουν τη ζωή τους και να τους δώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή ώστε να επιτύχουν.

eurospeak-ireland.com

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

FURNICERT in the Yecla Furniture Fair 2023

Fifth Industrial Revolution (5IR)

Fifth Industrial Revolution (5IR)

CLIL in the Furniture sector 

CLIL in the Furniture sector 

A common European Framework of Reference for Languages for VET

A common European Framework of Reference for Languages for VET

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Furnicert project partners advance in the development of an English course for furniture professionals in their second meeting at CETEM

Why Should I Learn English?

Why Should I Learn English?

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας